Ứng xử với nhân viên BIẾT TUỐT như thế nào?

Bạn có từng gặp tình huống nhân viên luôn nói: Vâng, tôi biết rồi. Với tư cách là người quản lý bạn sẽ nhận ra đây kiểu nhân viên khó quản lý nhất. Bạn ứng xử như thế nào với nhân viên 'biết tuốt' này'