Nhà nước sẽ nắm giữ cổ phần ở nhóm ngân hàng "Big 4" như thế nào theo phương án cổ phần mới?

Pha Lê

02/12/2022 09:58

Phương án cổ phần hóa, tỷ lệ cổ phần nắm giữ của Nhà nước đối với 4 ngân hàng thương mại lớn được quy định trong Quyết định 1479/QĐ-TTg vừa được Phó thủ tướng ký ban hành.

nhom-ngan-hang-big-4-1669867060-1669949865.jpg
 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 theo các hình thức như duy trì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ phần hóa, sắp xếp lại (bao gồm hình thức sáp nhập, giải thể), chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn nhà nước (sau đây gọi chung là thoái vốn) giai đoạn 2022 – 2025.

Trong giai đoạn 2022 - 2025, Chính phủ sẽ duy trì 195 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (danh mục doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ).

19 doanh nghiệp sẽ được cổ phần hóa và 5 doanh nghiệp sẽ được sắp xếp lại. Giai đoạn 2022 - 2025, Chính phủ sẽ thực hiện thoái vốn 141 doanh nghiệp và giữ nguyên phần vốn nhà nước tại 126 doanh nghiệp. 21 doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước sẽ được thực hiện sắp xếp theo phương án riêng giai đoạn 2022 – 2025.

Theo phụ lục của Chính phủ, Agribank thuộc danh sách các đơn vị thực hiện cổ phần hóa, tỷ lệ vốn Nhà nước dự kiến nắm giữ sau cổ phần hóa là từ 65% vốn trở lên. Đối với VietinBank, Nhà nước tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ phần nắm giữ là 64,5%.

Đối với BIDV và Vietcombank, Chính phủ sẽ thực hiện theo Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” và “Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến 2025, định hướng đến 2030" của Thủ tướng, trong đó nêu rõ kế hoạch sắp xếp và tỷ lệ vốn dự kiến Nhà nước nắm giữ tại hai ngân hàng.

Theo Quyết định 986 của Thủ tướng ban hành ngày 8/8/2018 về việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 thì trong giai đoạn 2021 - 2025 Nhà nước chỉ cần đảm bảo tỷ lệ sở hữu tại các ngân hàng thương mại quốc doanh ở mức 51% (ngoại trừ Agribank).

Hiện, Nhà nước đang nắm giữ 81% vốn tại BIDV và 75% vốn tại Vietcombank.

Theo quyết định, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ Y tế, UBND TP HCM, UBND tỉnh Hải Dương và các doanh nghiệp chưa được quy định tại quyết định này (không thuộc diện chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước) thực hiện sắp xếp theo kế hoạch được Thủ tướng phê duyệt.

Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn trước ngày 29/11 sẽ thực hiện theo một trong hai phương án sau.

Đối với các doanh nghiệp chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án cổ phần hóa, thoái vốn, cơ quan đại diện chủ sở hữu chủ động điều chỉnh lại tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ khi xây dựng Phương án theo Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để theo dõi, tổng hợp.

Đối với các doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, thoái vốn thì thực hiện theo Phương án đã được phê duyệt và tiếp tục xây dựng phương án để thực hiện thoái vốn theo tỷ lệ quy định tại kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo quyết định.

Pha Lê