Hội nghị đầu tư xanh Trà Vinh 2019 - Giới thiệu mô hình trung tâm hỗ trợ nông dân Lavifarm

Hội nghị đầu tư xanh Trà Vinh 2019 - Giới thiệu mô hình trung tâm hỗ trợ nông dân Lavifarmvutuan

Link nội dung: https://www.nhaquanly.vn/hoi-nghi-dau-tu-xanh-tra-vinh-2019-gioi-thieu-mo-hinh-trung-tam-ho-tro-nong-dan-lavifarm-a285.html