Vì sao văn hoá doanh nhân là quan trọng?

Vì nó sẽ quyết định phần lớn đến văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp chịu ảnh hưởng rất lớn và bị chi phối bởi nhóm người đứng đầu doanh nghiệp, những người nắm quyền chi phối và quyết định nền móng cũng như trụ cột của ngôi nhà doanh nghiệp.

Là chủ sở hữu, và có toàn quyền quyết định, người (hay nhóm người) này có quyền lựa chọn một nền móng vững chắc để xây dựng doanh nghiệp lâu dài hay một nền móng "chụp giật" để làm ăn chụp giật trong ngắn hạn. Nền móng này chính là các giá trị cốt lõi, thứ sẽ hình thành văn hóa doanh nghiệp.

Nếu giá trị cốt lõi của những người đứng đầu là chính trực, họ sẽ xây dựng một doanh nghiệp có văn hóa chính trực. Ngược lại, nếu giá trị cốt lõi của họ là bất lương, họ sẽ tạo nên một doanh nghiệp có lối hành xử và văn hóa bất lương, chuyên đi lừa khách hàng (a33 là một ví dụ).

Nếu người / nhóm người chủ doanh nghiệp là người coi trọng cam kết, phục vụ tận tụy, họ sẽ tạo ra một văn hóa coi trọng cam kết và phục vụ tận tụy trong doanh nghiệp. Ngược lại, nếu người chủ DN coi trọng lợi ích của mình hơn mọi cam kết và không có tinh thần phục vụ tận tụy, doanh nghiệp của họ sẽ có văn hóa vi phạm cam kết, phục vụ hời hợt, chỉ chăm chăm móc túi khách hàng... Văn hóa doanh nhân tác động rất nhiều đến văn hóa doanh nghiêp là ở chỗ đó. Doanh nhân sẽ chi phối văn hóa doanh nghiệp chừng nào họ còn nắm quyền chi phối.

Nếu người (hay nhóm người) chủ doanh nghiệp bán cả doanh nghiệp hay phần lớn cổ phần của mình cho người khác và ra đi thì sao? Những người chủ mới sẽ xây dựng văn hóa mới cho doanh nghiệp theo các giá trị cốt lõi của họ (những người chủ mới). Văn hóa mới có thể trùng hoặc thay đổi hoàn toàn so với văn hóa cũ.

Đây là quy luật khó cưỡng, cho dù văn hóa doanh nghiệp cũng chịu ảnh hưởng phần nào bởi văn hóa vùng miền, quốc gia, dân tộc...

 

Nguyễn Hữu Long - Founder Group Phát Triển Doanh nghiệp Việt

Link nội dung: https://www.nhaquanly.vn/vi-sao-van-hoa-doanh-nhan-la-quan-trong-a8780.html