Phiên thảo luận 1:Tìm đầu ra cho nông sản – kinh nghiệm từ những chuyên gia làm thị trường

Phiên thảo luận 1:Tìm đầu ra cho nông sản – kinh nghiệm từ những chuyên gia làm thị trường