Việc chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam để đáp ứng các yêu cầu vẫn còn nhiều thách thức

Việc phát triển xanh, chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải đang là xu hướng tất yếu, không thể đảo ngược mà Việt Nam không thể đứng ngoài. Đây cũng là một cơ hội để phát triển, tái cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng xanh, sạch và bền vững.