Lợi nhuận trước thuế Vingroup năm 2022 đạt 12.694 tỷ đồng

20 giờ trước Doanh nghiệp

Ngày 30 tháng 01 năm 2023 tại Hà Nội, Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2022 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Nghiên cứu - Đào tạo

Chuyện Quản lý

Nhân vật

Tài chính

Bất động sản

Doanh nghiệp

Công nghệ