Lan toả mạnh mẽ thông điệp về chuyển dịch năng lượng tới cộng đồng

“Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển dịch năng lượng” hướng đến mục tiêu đặt người dân làm trung tâm, đảm bảo rằng mọi chủ thể trong xã hội tham gia tích cực, chủ động vào quá trình chuyển dịch năng lượng, một nội dung quan trọng của tăng trưởng xanh mà chính phủ Việt Nam đang hướng tới, và cũng là yếu tố tiên quyết hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.