Chu kỳ sinh tồn của một doanh nghiệp như thế nào?

Tổ chức của một doanh nghiệp cũng có chu kỳ sinh tồn của nó. Quá trình phát triển của một doanh nghiệp phải trải qua những giai đoạn khác nhau. Mỗi giai đoạn đều có những đặc trưng về cơ cấu tổ chức của nó. Xét về đặc trưng của bộ máy tổ chức, quá trình phát triển của một doanh nghiệp có thể chia thành 4 giai đoạn: