Sacombank bác bỏ thông tin cấm xuất cảnh ông Dương Công Minh

Ngân hàng Sacombank khẳng định những thông tin trên trang Facebook có tên "THANG DANG" là hoàn toàn bịa đặt, vu khống để bôi xấu Lãnh đạo Sacombank và đề nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.