Chính phủ sắp xếp lại một số doanh nghiệp Nhà nước tại Bộ Y tế, TP.HCM và Hải Dương

Quang Phúc

21/02/2024 10:31

Theo đó, Phó Thủ tướng – Lê Minh Khái đã ký Quyết định 184/QĐ-TTg ngày 20/2/2024 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế, UBND TP.HCM và UBND tỉnh Hải Dương đến hết năm 2025.

Cụ thể, sắp xếp lại theo các hình thức: Duy trì Công ty TNHH MTV; cổ phần hóa, sáp nhập; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn Nhà nước (thoái vốn), gồm các Phụ lục sau:

- Phụ lục I về Kế hoạch duy trì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đến hết năm 2025 (Danh mục doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đến hết năm 2025). 

- Phụ lục II về Kế hoạch thực hiện cổ phần hóa, sáp nhập đến hết năm 2025 (Danh mục doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện cổ phần hóa, sáp nhập đến hết năm 2025). 

- Phụ lục III về Kế hoạch thực hiện thoái vốn, giữ nguyên phần vốn Nhà nước đến hết năm 2025 (Danh mục doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn, giữ nguyên phần vốn Nhà nước đến hết năm 2025).

- Phụ lục IV về Danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp theo phương án riêng đến hết năm 2025.

15-8-6-cleanup-1708486071.jpeg
Ảnh minh hoạ.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Y tế, UBND TP.HCM và UBND tỉnh Hải Dương có trách nhiệm cho ý kiến để người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp biểu quyết về việc thực hiện sắp xếp lại (hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản) đối với các doanh nghiệp và các công ty cổ phần khác, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chủ động căn cứ tình hình thị trường và thực tế tại doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn sớm hơn lộ trình được phê duyệt, đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch và theo đúng quy định của pháp luật.

Kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tại các văn bản cá biệt đối với các trường hợp không thực hiện được theo Quyết định này do điều kiện thị trường không thuận lợi hoặc gặp vướng mắc, khó khăn khách quan.

Đối với trường hợp không đảm bảo tỷ lệ theo khung hoặc/và không thực hiện được đến hết năm 2025 do nguyên nhân chủ quan, đề nghị làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có).

Đồng thời, báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật và gửi Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để theo dõi, tổng hợp.

Quang Phúc