Hải Phòng: Xử lý nghiêm các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi sách nhiễu người dân, doanh nghiệp khi làm thủ tục hành chính

Vi Ba

22/11/2023 08:33

Vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế, bất cập và đơn giản hóa trong việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, các đơn vị tập trung chỉ đạo rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ TTHC, quy định không cần thiết làm phát sinh chi phí tuân thủ, nhất là của người dân, doanh nghiệp tại các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là pháp luật chuyên ngành. Nâng cao năng lực thực thi công vụ các cấp, tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc trong giải quyết TTHC để giảm tầng nấc trung gian, chấm dứt tình trạng kéo dài thời gian giải quyết qua nhiều cơ quan, đơn vị.

tru-so-van-phong-mot-cua-huyen-vinh-bao-pld-1700564587.jpg

Trụ sở Văn phòng một cửa huyện Vĩnh Bảo.

Theo dõi sát, kịp thời nắm bắt và xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, không để tình trạng kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm gây tốn kém chi phí, thời gian thực hiện TTHC của người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai, minh bạch đẩy đủ TTHC theo quy định, 100% hồ sơ TTHC của Sở, ban, ngành, quận, huyện, xã, phường, thị trấn và các đơn vị phải được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và phải liên thông đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia (trừ TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Thanh tra) để người dân, doanh nghiệp theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện.

nguoi-dan-doanh-nghiep-den-lam-thu-tuc-tai-van-phong-mot-cua-huyen-vinh-bao-pld-1700564587.jpg

  Người dân, doanh nghiệp đến làm thủ tục tại Văn phòng một cửa huyện Vĩnh Bảo.

Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC. UBND các quận, huyện chỉ đạo thực hiện bảo đảm 100% UBND cấp xã triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Tập trung rà soát kỹ và cấu trúc lại quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu để xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm. Kiên quyết chưa đưa vào xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với TTHC hoặc nhóm TTHC liên thông chưa có phương án cấu trúc lại và đơn giản hóa quy trình hoặc không phát sinh hồ sơ trong 03 năm gần nhất; rà soát, tạm dừng cung cấp và nhanh chóng đầu tư nâng cấp, hoàn thiện đối với dịch vụ công trực tuyến không đáp ứng được mức độ dịch vụ đã công bố, chưa thông suốt và đơn giản, thuận lợi, giảm thời gian, chi phí thực hiện hơn so với thực hiện trực tiếp hoặc qua bưu chính.

Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công. Thực hiện nghiêm việc báo cáo giải trình của người đứng đầu, xin lỗi người dân, doanh nghiệp và kịp thời khắc phục đối với các trường hợp để xảy ra quá hạn, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ TTHC của cơ quan, đơn vị; thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm TTHC, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết TTHC. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công.

Thực hiện nghiêm công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả, nhất là các nhóm TTHC, dịch vụ công liên thông. Trong đó, các Sở, ban, ngành thành phố phải khẩn trương rà soát, hoàn thành việc công bố quy trình nội bộ xác định rõ thời hạn, trách nhiệm giải quyết trong từng bước, từng giai đoạn đối với các TTHC liên thông. Tập trung xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” trong thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) tại Sở, ban, ngành, địa phương…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động tham gia thực hiện và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Trong năm 2023, tập trung hoàn thành xây dựng trình cấp có thẩm quyền quy định miễn hoặc giảm phí, lệ phí trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử giai đoạn từ nay đến năm 2025 để khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Vi Ba