Tập đoàn Bảo Việt đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.798 tỷ đồng, tăng trưởng 10,6%

Đức Văn

31/01/2024 09:53

Tập đoàn Bảo Việt (Mã CK: BVH) mới đây đã công bố kết quả kinh doanh năm 2023 (trước kiểm toán). Theo đó, công ty mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất đạt 57.899 tỷ đồng, tăng 6,2% so 2022, hoàn thành kế hoạch năm.

Tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt năm 2023 đạt 57.899 tỷ đồng, tăng trưởng 6,2% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 2.160 tỷ đồng và 1.798 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của tập đoàn hoàn thành 112% kế hoạch năm, tăng trưởng 10,6% so với năm 2022. Tổng tài sản hợp nhất tại 31/12/2023 gần 9 tỷ USD, tương đương 221.206 tỷ đồng, tăng 9,7% so với thời điểm 31/12/2022.

Nếu chỉ tính riêng công ty mẹ, doanh thu đạt 1.577 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.120 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 1% và 1,6% so với năm 2022. Tổng tài sản công ty mẹ đạt 18.371 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 17.672 tỷ đồng tại ngày 31/12/2023.

tap-doan-bao-viet-1706669489.jpeg
Tập đoàn Bảo Việt đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.798 tỷ đồng trong năm 2023.

Trong các công ty con, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục là công ty có tỷ trọng đóng góp lớn nhất vào lợi nhuận chung với lợi nhuận sau thuế đạt 1.068 tỷ đồng, tăng trưởng 9,6% so với năm 2022. Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục dẫn đầu về tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ năm 2023 với tổng doanh thu đạt 44.713 tỷ đồng, tăng 7,3%.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ cũng có tổng doanh thu tăng trưởng khả quan 5,2% so với năm trước đạt 11.804 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 275 tỷ đồng, tăng trưởng 12,1% so với năm trước.

Bên cạnh đó, công ty thành viên khác là Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng ghi nhận 870 tỷ đồng doanh thu và đạt 158 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) tăng trưởng cả về quy mô tài sản quản lý, kết quả kinh doanh và đầu tư.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản quản lý ròng của BVF đạt 125.284 tỷ đồng, tăng trưởng 14,9% so với thời điểm 31/12/2022. Tổng doanh thu năm 2023 của BVF đạt hơn 157 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61 tỷ đồng; tăng trưởng lần lượt 17,9% và 21,4% so với năm 2022.

Trong năm 2023, Tập đoàn Bảo Việt đã chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 9,54% trên mệnh giá cổ phiếu, tương đương tổng số tiền chi trả hơn 708 tỷ đồng cho các cổ đông. Như vậy, tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông của BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới 12.400 tỷ đồng. Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, Bảo Việt luôn thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư.

Mới đây, Tập đoàn Bảo Việt đã có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 là ngày 15/2/2024. 

Dự kiến, công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày tháng 2/2024 tại Hà Nội. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm cụ thể vẫn chưa được công bố. Nội dung họp dự kiến là về việc sử đổi, bổ sung điều lệ của Bảo Việt và những vấn đề khác (nếu có). 

Đức Văn