Xây dựng Đảng về đạo đức – bí quyết tạo nên sức mạnh của Đảng bộ Vietcombank

PV

24/11/2023 16:51

Trong những năm qua, bám sát chủ trương, Nghị quyết của Trung ương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng Nhà nước cùng với sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, Đảng ủy Vietcombank đã tiên phong trong đổi mới, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống Vietcombank hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hệ thống Vietcombank phát triển toàn diện và bền vững.

Liên tục từ 2018 đến nay, Đảng bộ Vietcombank được xếp loại Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để có được kết quả đó, Đảng bộ Vietcombank đã tích cực hoạt động toàn diện trong đó công tác xây dựng Đảng về đạo đức đóng vai trò quan trọng.

Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng. Trong bối cảnh hiện nay với nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp, kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ, các vấn đề an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, an ninh mạng, dịch bệnh, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... diễn biến phức tạp, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Theo đó, công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đặc biệt đề cao. Ban Chấp hành (BCH) Trung ương đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Việc BCH Trung ương xác định đây là vấn đề cấp bách đầu tiên trong nhiều vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng cho thấy tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên có xu hướng gia tăng và tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở các cấp, ngành,  lĩnh vực ngày càng nghiêm trọng, làm suy giảm lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Đến Đại hội XIII, công tác xây dựng Đảng về đạo đức tiếp tục được khẳng định là một trong năm nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, theo đó phải “Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức”[1], coi đây là “gốc”, là nền tảng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được xem là khâu then chốt, một mục tiêu mà Đảng ta cần phấn đấu, làm cho Đảng luôn xứng đáng với kỳ vọng của toàn dân. Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết ‘’Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”[2]. Xây dựng Đảng về đạo đức là làm cho mỗi đảng viên ngày càng trưởng thành hơn, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực sự là tấm gương sáng trước quần chúng, trước tập thể cơ quan, đơn vị mình… góp phần xây dựng Đảng ta trở thành một Đảng chân chính, vĩ đại, thực sự văn hóa, văn minh.

Xác định công tác xây dựng Đảng về đạo đức là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tạo nền tảng vững chắc giúp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng bộ Vietcombank luôn tích cực triển khai nhiều phương diện hoạt động.

Nhận thức được con người là yếu tố đầu tiên tiên quyết đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng Đảng về đạo đức, Vietcombank luôn chú trọng phát triển đội ngũ nhân sự có trình độ, đạo đức, trách nhiệm, nhiệt huyết, sáng tạo, sẵn sàng đổi mới và đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngân hàng. Công tác tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công việc, chế độ đãi ngộ được thực hiện bài bản để phát huy tối đa năng lực của cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ cho tương lai. Các phong trào sáng kiến, đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ được khuyến khích thúc đẩy. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển bền vững nguồn nhân lực, hướng tới mục tiêu quản trị nguồn nhân lực theo thông lệ quốc tế, Vietcombank đã chủ động triển khai các dự án nhân sự lớn như: Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến (Dự án E-Learning); xây dựng chương trình phần mềm quản lý nhân sự mới (Dự án HCM); khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng nội bộ và mức độ gắn kết của cán bộ nhân viên (Dự án ICS và EES); xây dựng và áp dụng khung năng lực đối với các vị trí công việc tại Vietcombank (Dự án Khung năng lực)… Bên cạnh đó, các cán bộ Vietcombank khi mới được tuyển dụng sẽ tham gia khóa đào tạo cho nhân viên mới; khóa học là cẩm nang cung cấp đầy đủ góc nhìn hữu ích và thiết thực về môi trường làm việc tại Vietcombank, giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp cũng như kỹ năng và tiêu chuẩn đạo đức cán bộ Vietcombank được ghi rõ trong sổ tay văn hóa.

vietcombank-1700819437.jpeg
Đảng bộ Vietcombank tham gia Hội nghị tập huấn kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí vê xây dựng Đảng năm 2023.

Vietcombank luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng đạo đức cách mạng và nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, người lao động; không ngừng nâng cao niềm tin, lòng tự hào, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống, tích cực phát huy vai trò là ngọn cờ đầu góp phần tạo dấu ấn của Vietcombank trong thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Bản sắc văn hóa truyền thống Tín - Chuẩn - Mới - Bền - Nhân đã được hun đúc trong lịch sử 60 năm của Vietcombank luôn được trân trọng, kế thừa và phát huy qua các thế hệ Vietcombank. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt đồng hành cùng rất nhiều thế hệ cán bộ nhân viên đó chính là 5 giá trị cốt lõi nổi bật: Tin cậy, Chuẩn mực, Sẵn sàng đổi mới, Bền vững và Nhân văn. Con người Vietcombank nhân văn, sẵn sàng đổi mới, gắn kết, trách nhiệm, sáng tạo, quyết tâm hành động với khát vọng đưa Vietcombank trở thành ngân hàng hội nhập thành công với thế giới, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam. Bên cạnh đó, Đảng ủy Vietcombank đã tập trung chỉ đạo, triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên giáo, dân vận, công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong Đảng bộ thực hiện tốt chức năng kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đây chính là nền tảng, kim chỉ nam dẫn đường để xây dựng Đảng bộ Vietcombank trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các buổi sinh hoạt chuyên đề, các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị thường xuyên được tổ chức với phương pháp tiếp cận đổi mới, lấy người học làm trung tâm, những chuyến đi về nguồn được tổ chức tại các di tích lịch sử cách mạng nhằm bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các quần chúng ưu tú và các đảng viên mới. Hàng năm, Đảng bộ TSC Vietcombank luôn đi đầu trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ thị của Đảng bộ cấp trên, có sự đổi mới và phát triển phương thức, nội dung sinh hoạt Đảng thiết thực, hiệu quả, gắn chặt và lồng ghép giữa công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức nhiều hoạt động giáo dục tư tưởng, truyền thống cách mạng cho đảng viên và người lao động. Năm 2022, Đảng bộ TSC Vietcombank lần đầu tiên tổ chức chương trình về nguồn với sự tham gia của các đồng chí là lãnh đạo Vietcombank, lãnh đạo gần 50 đơn vị trực thuộc TSC với điểm đến ở nước ngoài là tỉnh Udon Thani, Vương quốc Thái Lan, nơi Bác Hồ đã từng sống và hoạt động cách mạng trong giai đoạn 1928-1929. Tại đây, Đoàn đã được đại diện Ban Quản lý Khu di tích thông tin về các hoạt động cách mạng của Bác Hồ trong giai đoạn 1928 - 1929, về tình cảm luôn hướng về Tổ quốc và sự ủng hộ của kiều bào đối với cách mạng cũng như các cuộc kháng chiến cứu nước, về nỗ lực của cộng đồng kiều bào trong việc gìn giữ và xây dựng Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh - tỉnh Udon Thani. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là hoạt động thường xuyên, liên tục mà Đảng ủy TSC thực hiện qua các năm. Và hoạt động về nguồn, đến với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh - tỉnh Udon Thani, Thái Lan là một minh chứng rõ nét nhất.

Năm 2023, nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Vietcombank Trụ sở chính (TSC) đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, 19 phố Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội với sự tham gia giảng dạy của Giáo sư Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương. Đảng bộ Vietcombank TSC đã tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, tìm hiểu về cuộc đời cách mạng của Bác và cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản trên toàn thế giới, trong đó có cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bác Hồ sáng lập. Qua các câu chuyện về Bác Hồ, các đảng viên và quần chúng ưu tú Vietcombank TSC hiểu biết thêm về những giá trị đạo đức, văn hóa của Bác Hồ, sự hy sinh dành cho dân tộc Việt Nam và cho nhân loại cũng như tình cảm nhân dân thế giới dành cho Bác. Tiếp đó, nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), Đoàn thanh niên Vietcombank đã tổ chức dâng hương và giáo dục truyền thống lịch sử tại khu di tích lịch sử Hỏa Lò, đây là cơ hội quý giá giúp các đoàn viên thanh niên Vietcombank nâng cao kiến thức về lịch sử Việt Nam cũng như biết ơn về những hy sinh thầm lặng của các thế hệ cha ông đi trước.

Thời gian tới, trong bối cảnh nền kinh tế xã hội trong nước và toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên có thể sẽ gặp nhiều thách thức. Nhưng với sự nỗ lực của tập thể Đảng bộ Vietcombank quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đảng viên không ngừng tu dưỡng trau dồi đạo đức, Vietcombank sẽ tiếp tục bứt phá chinh phục những mục tiêu mới, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.

 

PV