Đến năm 2030, Quảng Trị phấn đấu xây dựng hoàn thành trên 9.000 căn nhà ở xã hội

Đông Hà

12/08/2023 16:34

Theo kế hoạch, đến năm 2030 UBND tỉnh Quảng Trị sẽ xây dựng hoàn thành hơn 9.000 căn nhà ở xã hội. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 hoàn thành khoảng 2.310 căn; giai đoạn 2025-2030 hoàn thành khoảng 6.784 căn.

UBND tỉnh Quảng Trị ban hành kế hoạch triển khai Đề án: 'Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn.

Theo đó, mục tiêu chung của kế hoạch là phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp khu vực đô thị, khu vực nông thôn và của công nhân, người lao động trong khu công nghiệp. Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhà ở để tạo điều kiện cho mọi người có chỗ ở theo cơ chế thị trường, đáp ứng mọi nhu cầu của người dân, đồng thời có chính sách để hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp và người nghèo gặp khó khăn về nhà ở nhằm góp phần ổn định, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển đô thị, nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại…

1-1691832629.jpeg
Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện chưa có dự án nhà ở xã hội độc lập. Hiện nay tỉnh đã bố trí quỹ đất nhà ở xã hội khoảng 132 ha, đáp ứng đủ nhu cầu quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội từ nay đến năm 2030.

Theo đề án, đến năm 2030 Quảng Trị phấn đấu hoàn thành khoảng 9.094 căn nhà ở xã hội. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 sẽ hoàn thành khoảng 2.310 căn; giai đoạn 2025 - 2030 hoàn thành khoảng 6.784 căn.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Quảng Trị sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp sau: Hoàn thiện thể chế, chính sách về nhà ở; Giải pháp về quy hoạch, phát triển quỹ đất; Giải pháp nâng cao năng lực phát triển nhà ở xã hội theo dự án; Giải pháp phát triển nhà ở xã hội theo Kế hoạch phát triển nhà ở; Giải pháp về nguồn vốn và thuế; Giải pháp phát triển thị trường bất động sản; Giải pháp cải cách thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư.

Trong đó, với giải pháp về nguồn vốn, tỉnh bố trí hợp lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước; huy động nguồn vốn xã hội hóa như huy động vốn của doanh nghiệp, ngân hàng, các tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư phát triển và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Tổ chức khai thác có hiệu quả quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, đảm bảo đồng bộ với hệ thống hạ tầng đô thị, nông thôn, phù hợp với điều kiện tự nhiên và thích ứng biến đổi khí hậu. UBND tỉnh cũng giao các đơn vị liên quan rà soát, thực hiện nghiêm quy định về việc dành 20% quỹ đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo pháp luật về nhà ở. Công khai danh mục, vị trí, quỹ đất thực hiện các dự án nhằm kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư quan tâm.

Đặc biệt, Quảng Trị ưu tiên phát triển nhà ở theo dự án tại các đô thị lớn, khuyến khích phát triển phân khúc nhà ở thương mại bình dân và nhà ở cho thuê. Đánh giá chặt chẽ năng lực của chủ đầu tư thực hiện dự án phát triển nhà ở xã hội, đảm bảo phải có đủ năng lực kinh nghiệm theo quy định. Hiện nay tỉnh đã bố trí quỹ đất nhà ở xã hội khoảng 132 ha, đáp ứng đủ nhu cầu quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội từ nay đến năm 2030.

Đông Hà