Doanh nghiệp cởi mở hơn với làm việc linh hoạt sau cách ly xã hội

Một báo cáo của CBRE cho thấy, đại dịch khiến nhiều công ty thoáng hơn với việc cho phép nhân viên làm việc linh hoạt.