Doanh nghiệp bảo hiểm tăng cường hợp tác với ngân hàng

Phân phối sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng đang mang lại nhiều lợi ích cho cả hai bên.