Du lịch cộng đồng: Góc nhìn của chuyên gia Viện Phát triển Du lịch châu Á

Du lịch cộng đồng thường được hiểu là hoạt động của một cộng đồng dân cư tham gia làm du lịch. Nói cách khác, đây là loại hình du lịch trong đó cộng đồng địa phương tham gia vào chuỗi cung ứng và quản lý du lịch. Loại hình này được phát triển trên cơ sở văn hóa của cộng đồng. Do cộng đồng dân cư quản lý, tổ chức khai thác và hưởng lợi.