Thu hồi kinh phí bảo trì đối với 12 chủ đầu tư sai phạm

Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng đã ban hành 18 kết luận thanh tra đối với 18 chủ đầu tư và 17 Ban quản trị tại 24 nhà, cụm nhà chung cư và buộc 12/18 chủ đầu tư phải gửi vào tài khoản kinh phí bảo trì.