SCB chú trọng mảng bán lẻ

SCB tổ chức mô hình kinh doanh với bộ máy độc lập cho hai mảng hoạt động là bán lẻ và doanh nghiệp.