Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2023

Theo Tổng Cục thống kê

05/09/2023 06:22

Tính chung 8 tháng năm 2023, cả nước có 149,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm 0,03% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 18,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 124,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 15,6 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

thang-82023-vn-1-nn-va-thuy-san-1-1693869196.png
thang-82023-vn-2-cn-dn-va-vdt-1-1693869196.png
 
thang-82023-vn-3-tm-cpi-1-1693869196.png
 
thang-82023-vn-4-vt-dl-tngt-1-1693869196.png

Theo Tổng Cục thống kê