Chuyên gia quốc tế: Việt Nam cần tận dụng sức mạnh blockchain để thu hút đầu tư và đổi mới sáng tạo trong nền kinh tế số

Theo các chuyên gia quốc tế, Việt Nam cần tận dụng lợi thế của người đi đầu, nhanh chóng có chính sách để ứng dụng blockchain thúc đẩy làn sóng đầu tư và đổi mới sáng tạo.