Tổng nợ xấu của Vietinbank tăng 23,4% lên 17.651 tỷ đồng, nợ có khả năng mất vốn gấp 2.4 lần đầu năm

Tổng nợ xấu tính đến 30/09/2022 tăng 23% so với đầu năm. Đáng chú ý là sự tăng trưởng của nợ có khả năng mất vốn, gấp 2.4 lần đầu năm. Kết quả này đẩy tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 1.26% đầu năm lên 1.42%.